Cechy charakteru człowieka i ich objawy

Cechy charakteru człowieka i ich objawy

W ciągu całego swojego życia każdy człowiek pokazuje swoje indywidualne cechy, które znajdują odzwierciedlenie nie tylko w jego zachowaniu lub specyfiki komunikacji, ale i powodują stosunek do działalności, sobie i innym ludziom. Wszystkie te cechy, przejawiające się w życiu, jak w naukowym życiu codziennym, jak i potocznie nazywa się charakterem.

Definicja pojęcia «charakter»

W psychologii pod charakterem rozumieją określonym zespołem cech człowieka, które są widoczne i są stosunkowo odporne. Cechy charakteru zawsze odciskają piętno na zachowanie człowieka, a także wpływają na jego postępowanie.

W psychologicznych słownikach można znaleźć bardzo wiele definicji charakteru, ale wszystkie one sprowadzają się do tego, że charakter to zbiór najbardziej odpornych indywidualnych psychologicznych cech osobowości, które ujawniają się w jej działaniach i zachowaniach społecznych, a także w systemie stosunków:

  • do zespołu;
  • do innych ludzi;
  • do pracy;
  • do otaczającej rzeczywistości (świata);
  • do siebie.

Sam termin «charakter» (w trans. z gr. character – goni lub drukowanie) został wprowadzony starożytny grecki filozof i естествоиспытателем, uczniem Platona i najbliższym przyjacielem Arystotelesa Теофрастом. I tutaj warto szczególną uwagę zwrócić na tłumaczenia słowa – goni lub drukowanie. Rzeczywiście, charakter jakby wyłania się w postaci swoistego obrazu na osobowości człowieka, tworząc tym samym wyjątkową drukowanie, która odróżnia swojego właściciela od innych jednostek. Podobny rysunek, również jako godło lub logo na osobistej druku średniowiecznej szlachty, wyłania się na podstawie określonej za pomocą określonych znaków i liter. Podstawą do grawerowania indywidualnej osobowości występuje temperament, a unikalnym wzorem – jasne i indywidualne cechy charakteru.

Cechy charakteru jako narzędzie oceny psychologicznej i zrozumienia człowieka

Pod cechami osobowości w psychologii rozumieją indywidualne, dość skomplikowane funkcje, które są dla człowieka najbardziej pokazowych i pozwalają z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć jego sposób zachowania w danej sytuacji. Czyli, wiedząc o obecności konkretnej osoby niektórych cech, można przewidzieć jego dalsze działania i ewentualne działania w tym lub innym przypadku. Na przykład, jeśli człowiek ma wyraźny diabła reakcji, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że w trudnym momencie życia przyjdzie na pomoc.

Cecha – jedna z najważniejszych i najbardziej istotnych części człowieka, jego jakość jest stabilny i dojrzały sposób interakcji z otaczającą rzeczywistością. W granicach charakteru krystalizuje się tożsamość i odbija jej integralność. Cecha charakteru człowieka – to jest prawdziwy sposób na rozwiązanie wielu życiowych sytuacjach (jak деятельностных, jak i komunikacyjnych) i dlatego trzeba je rozpatrywać z punktu widzenia przyszłości. Tak więc, cechy charakteru są prognozą działań i czynów osobowości, tak jak różnią się one odporność i sprawiają, że ludzkie zachowanie jest przewidywalne i bardziej oczywiste. Dzięki temu, że każda osoba jest inna, istnieje ogromna różnorodność unikalnych cech charakteru.

Szczególne cechy swojego charakteru każdy człowiek nabywa w ciągu całego swojego życia w społeczeństwie, przy czym nie można uznać za wszystkie indywidualne cechy (znamiona) характерологическими. Takie będą tylko te, które niezależnie od sytuacji i okoliczności zawsze będą pojawiać się w identycznym sposobie postępowania i tym samym stosunku do otaczającej rzeczywistości.

W ten sposób, aby dać ocenę psychologowie osobowości (określić jako indywidualności, należy zdefiniować całą kwotę indywidualnych cech człowieka, a wyróżnić te cechy i cechy charakteru, które są doskonałymi od innych ludzi. Nie zważając na to, że cechy te są indywidualne i są różne, mają one stanowić integralności strukturalnej.

Cechy charakteru człowieka są priorytetem w nauce jego osobowości, a także do zrozumienia i przewidywania jego działania, czynów i zachowań. Naprawdę, każdy rodzaj działalności człowieka postrzegamy i rozumiemy jako przejaw określonych cech jego charakteru. Ale, charakteryzując osobowość jako społeczny-istota, ważnym staje się nie tyle przejaw cholera w działalności, jak to, na co skierowana jest działalność ta (a także do czego służy ludzka wola). W tym przypadku należy zwrócić uwagę na znacząco stronę charakteru, a dokładniej, na te cechy osobowości, które składają się na ogólną strukturę jak jej psychicznego magazynu. Są one wyrażone w: integralność-niespójność, jedność-rozdrobnienia, статичности-dynamiki, szerokość-узость, siły-słabości.

Lista cech charakteru człowieka

Ludzki charakter – to nie tylko pewien zbiór niektórych cholera (lub przypadkowy zbiór), a złożone psychiczne edukacja, która stanowi określony system. System ten składa się z wielu najbardziej trwałych cech osobowości, a także jej właściwości, co przejawia się w różnych systemach relacji międzyludzkich (do pracy, do swojej pracy, do świata, do rzeczy, do siebie i do innych ludzi). W tych relacjach znajduje swój wyraz структурность charakteru, jego bogactwo i indywidualność tożsamości. Poniżej, w tabeli, przedstawiono główne cechy charakteru (ich grupy), które znajdują swój wyraz w różnych systemach ludzkich relacji.

Odporne na rysy (симптомокомплексы) charakteru, które przejawiają się w relacjach osobowości

System relacji Lista cech charakteru człowieka (przejaw)
do siebie rygor, самокритичность, skromność, wysoką opinię o sobie, poczucie własnej wartości, egoizm i egocentryzm
do innych (lub relacje interpersonalne) unikające-towarzyskość, prawdomówność-obłuda, kolektywizm-indywidualizm, wrażliwość-znieczulica, chamstwo-uprzejmość
do pracy i sprawy pracowitość-lenistwo, odpowiedzialność-nieodpowiedzialność, rzetelność-brak skrupułów (formalność), inicjatywa-bierność
do rzeczy i otaczającego świata dokładność-niechlujstwo, oszczędność-zaniedbania
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: